Anunțuri / Comunicate de presă MAI MULTE INFORMAŢII

RAPORT PRIVIND REZULTATUL procedurii de selectie parteneri ENTITATI DIN SECTORUL PRIVAT

ROMÂNIA
COMUNA STRAMTURA
JUDEŢUL MARAMURES
Nr. 398 din data de 01.02.2019

RAPORT PRIVIND REZULTATUL
procedurii de selectie parteneri
ENTITATI DIN SECTORUL PRIVAT
Cap. 1. REFERINTE

1.1. Procedura aplicata

Procedura selectie parteneri conform Anuntului publicat pe site-ul www.primariastramtura.ro al Primariei Comunei Stramtura in vederea selectarii de parteneri pentru solicitarea de finantare prin Intermediul POCU 2014-2020, Axa prioritara 5, Obiectiv tematic 9, Prioritatea de investitii 9.ii., Obiectivul specific 5.2, CPP Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
1.2. Numarul/data anuntului si data publicarii acestuia

Nr. 100 din data de 10.01.2019 publicat in data de 10.01.2019

Cap. 2. INFORMATII GENERALE

2.1. Legislatia aplicabila

In conformitate cu prevederile O.U.G 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 si prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G 40/2015, avand in vedere Orientarile Generale POCU 2014 - 2020 si Ghidul conditii specifice pentru OS 5.2, Primaria Comunei Strâmtura a efectuat analiza si evaluarea dosarelor depuse pentru selectia de parteneri (entitati din sectorul privat), primite in perioada 10.01.2019 – 01.02.2019, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul Programulului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității , Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

2.2. Calendarul procedurii de selectie

Nr. crt. INFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE SELECTIE
1. Numar si data inregistrare anunt selectie  Nr. 100 din data de 10.01.2019 
2. Data publicare anunt selectie  10.01.2019 
3. Locul publicarii anuntului de selectie  www.primariastramtura.ro, sectiunea Informatii publice 
4. Data si ora limita pentru depunerea dosarului de selectie  01.02.2019, ora 16:00 
5. Termen finalizare evaluare dosare pentru selectie  Maxim 5 zile lucratoare de la termenul limita de depunere a dosarelor de candidatura 
6. Data publicare anunt privind rezultatul procedurii de selectie parteneri  Maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea selectiei partenerilor

Cap. 3. MODUL DE DESFASURARE A PROCEDURII DE SELECTIE

3.1. Solicitari/raspunsuri la clarificari pana la termenul limita de depunere: NU ESTE CAZUL

3.2. Informatii privind toti candidatii participanti la procedura

In perioada 10.01.2019 – 01.02.2019 (perioada dintre data de publicare a anuntului si data limita de depunere a dosarelor de candidatura pentru selectia de parteneri), au fost depuse dosare de candidatura, dupa cum urmeaza:
  1. ASOCIATIA EXPERT GROUP TRAINING, inregistrat cu nr. 302 din data de 25.01.2019

Cap. 4. DATE PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATILOR, CONFORM MODALITATII INTERNE STABILITE PENTRU SELECTIE

4.1. Eligibilitate dosare depuse pentru selectia de parteneri:

Documente solicitate / candidat ASOCIATIA GODYRIS HOPE
Certificat de inregistrare la Registrul Comertului si/sau statut/ orice alt act de infiintare al organizatiei in care sunt precizate tipurile de activitati desfasurate (copie stampilata si semnata de reprezentantul legal) Documente prezentate:
  • Statut asociatie – copie conform cu originalul;
Declaratie de eligibilitate (original) – Anexa 1  Document prezentat conform cerintelor 
Fisa partenerului (original) – Anexa 2  Document prezentat conform cerintelor 
Declaratie angajament (original) – Anexa 3  Document prezentat conform cerintelor 
Declaratie privind conflictul de interese – Anexa 4  Document prezentat conform cerintelor 
Scrisoare de intentie  Document prezentat conform cerintelor 

4.2. Evaluare tehnica dosare depuse pentru selectia de parteneri
Evaluarea a fost realizata in functie de domeniul de competenta, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, conform grilei de mai jos.

Nr. crt. Criterii de evaluare conform anuntului de selectie Punctaj maxim Punctaj acordat:
ASOCIATIAGODYRIS HOPE
1. Experienta aplicantului in domeniul derularii de proiecte europene
  • 1 proiect finalizat sau aflat in implementare – 10 puncte
  • 2 sau mai multe proiecte finalizate sau aflate in implementare – 20 puncte
20 10 puncte
pentru 1 proiect prezentat 
2.     Experienta aplicantului in comunitatile marginalizate/rome:  20     15 puncte acordate, astfel 
Prevenirea parasirii timpurii a scolii – 5p  Cerinta indeplinita: NU
0 puncte

Aplicantul nu a mentionat in Fisa partenerului detinerea de experinta in prevenirea parasirii timpurii a scolii. 
Combaterea discriminarii – 5 p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului experienta detinuta in combaterea discriminarii. 
Facilitare / mediere pentru comunitati marginalizate – 5 p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului experienta detinuta in facilitare/mediere pentru comunitati marginalizate. 
Experienta specifica in lucrul cu comunitatile rome – 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului experienta detinuta in lucrul cu comunitatile rome. 
3.
    
Experienta aplicantului in domeniul specific al activitatilor proiectului:  20
    
15 puncte acordate, astfel 
Orientare/formare profesionala, inclusiv la locul de munca - 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului experienta detinuta in orientare/formare profesionala. 
Experienta in economie sociala/ antreprenoriat - 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului experienta detinuta in economie sociala/antreprenoriat. 
Asistenta sociala/medicala/ juridica – 5p  Cerinta indeplinita: NU
5 puncte

Aplicantul nu a mentionat in Fisa partenerului detinerea de experinta in asistenta sociala/medicala/juridica. 
Campanii de informare si constientizare/ in domeniul combaterii discriminarii, implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta -5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului experienta detinuta in campanii de informare si constientizare/ in domeniul combaterii discriminarii, implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta. 
4.
        
Aspecte calitative ale activitatilor propuse in cadrul proiectului:  40
        
40 puncte acordate, astfel 
Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetatenilor Romani apartinand Minoritatii Romilor 2012-2020 - 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului modul de asigurare a implementarii in cadrul proiectului a masurilor din strategia solicitata. 
Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitati 2014-2020- 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului modul de asigurare a implementarii in cadrul proiectului a masurilor din strategia solicitata. 
Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia Nationala pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020- 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului modul de asigurare a implementarii in cadrul proiectului a masurilor din strategia solicitata. 
Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia Nationala pentru Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice pentru perioada 2015-2020- 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului modul de asigurare a implementarii in cadrul proiectului a masurilor din strategia solicitata. 
Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020/ Strategia Nationala pentru Sanatatea Mintala a Copilului si Adolescentului 2015-2020- 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului modul de asigurare a implementarii in cadrul proiectului a masurilor din strategia solicitata. 
Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia Nationala privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii- 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului modul de asigurare a implementarii in cadrul proiectului a masurilor din strategia solicitata. 
Exista corelare intre activitati, realizarile imediate (natura si tinte) si grupul tinta (natura si dimensiune) - 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului activitati, realizari imediate si grup tinta, conform cerintelor. 
Proiectul prezinta valoare adaugata - 5p  Cerinta indeplinita: DA
5 puncte

Aplicantul a mentionat in Fisa partenerului valoarea adaugata a proiectului. 
 TOTAL  100 85 puncte acordate 

Cap. 5. CONCLUZII SI SEMNATURI

Ca urmare a evaluarii documentelor atasate la dosar si in conformitate cu grila de evaluare, s-au acordat urmatoarele punctaje:

  • ASOCIATIA EXPERT GROUP TRAINING = 85 puncte;

ASOCIATIA EXPERT GROUP TRAINING indeplineste conditiile de eligibilitate potrivit cerintelor din anuntul de selectie parteneri, motiv pentru care comisia a decis selectarea ca partener in cadrul viitorului proiect a ASOCIATIA EXPERT GROUP TRAINING – declarata ADMISA.

COMISIA DE EVALUARE:

Presedinte,

Membri,

Documente ataşate

Evaluaţi acest material
(0 voturi)
Vezi mai multe informaţii despre Anunțuri / Comunicate de presă « Anunț selecție parteneri
Copyright © Primaria comunei Strâmtura
valid: xhtml | css