Anunțuri / Comunicate de presă MAI MULTE INFORMAŢII

Anunț selecție parteneri

În conformitate cu prevederile O.U.G 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015, avand in vedere Orientarile Generale POCU 2014- 2020 si Ghidul conditii specifice pentru OS 5.2, Primăria comunei Sieu, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

Activităţile care vor face obiectul proiectului implementat în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă de maxim 48 luni.

Activităţile eligibile, activităţile orizontale, managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, (ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro).

Obiectivul specific al programului: Combaterea saraciei si excluziunii sociale.

Obiectivul general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Scopul cererii de finantare: Cresterea nivelului de trai in comunitatile marginalizate.

Principalele activitati ce vor fi derulate in cadrul proiectului si in care vor fi implicati partenerii

INTERVENȚII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

Activitatea principală 1 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale) - activitate de tip soft pentru infrastructură socială ce a primit finanțare pentru proiectul hard (construcție și/sau dotări) în cadrul unei SDL finanțată prin Măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, măsuri de inserție socio-profesională, servicii - sociale/medicale, /medico-socio-educaționale- consiliere psihologică etc) recomandabil prin intermediul centrelor comunitare integrate/punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.

Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate ce ar putea include de exemplu. costuri de transport şi masă pentru copiii din grupul țintă, materiale educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenire și diminuare a părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale specifice nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri de acompaniere (ex. îmbrăcăminte și încălțăminte, stimulente condiționate de prezență), adaptate nevoilor și specificului comunității etc.).

În vederea sprijinirii și stimulării creșterii calității actului educațional în școlile care deservesc copiii din comunitățile vizate de proiect, în cadrul acestei activități pot fi acordate pachete integrate pentru școli defavorizate și/sau pentru profesorii din aceste școli, pe baza performanței acestora în ceea ce privește atragerea copiilor din grupul țintă către sistemul de învățământ (creșterea prezenței zilnice, îmbunătățirea performanțelor școlare, organizarea de activități extracurriculare cu o participare mare a copiilor din grupul țintă, educația părinților etc.)

Pentru activitatea 2, în funcție de nevoile de educație ale persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte ar putea implica derularea următoarelor sub-activități:

 • Sub-activitatea 2.1. - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie (învățământ ante-preșcolar și/ sau învățământ preșcolar) prin asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de servicii locale şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități (dacă există astfel de cazuri la nivelul teritoriului acoperit de SDL), furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.
 • Sub-activitatea 2.2. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală, în cadrul căreia pot prin servicii de informare, consiliere şi mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, precum şi părinţilor acestora, programe care promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe cheie, măsuri care vizează desegregarea școlară, acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine, educație interculturală, programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi de învăţare etc., furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă dezvoltate şi adaptate pentru copii/tineri roma şi pentru copii/tineri care sunt cel mai afectați de sărăcie și au o stare de sănătate şi condiţii de viaţă precare etc.
 • Sub-activitatea 2.3. Programe de tip a doua șansă - Sprijin pentru implementarea programelor integrate destinate tinerilor care au abandonat școala și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie, consiliere și programe de educație parentală pentru membrii familiilor copiilor și adulților care se află în afara sistemului educațional, acțiuni și campanii de conștientizare destinate creșterii ratelor de menținere în sistemul inițial de învățământ și pentru a asigura înțelegerea beneficiilor pe care le oferă educația în relație cu oportunitățile de angajare, furnizarea de programe de tip ”A doua șprijin pentru implementarea programelor integrate dede persoane care se reîntorc în sistemul de educație și formare.

Sustenabilitatea serviciilor educaționale este de minimum 6 luni de la finalizarea implementării proiectului (criteriu de eligibilitate).

Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (ex. informare și consiliere profesională, formare profesională, alte măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, plasarea pe piața muncii prin subvenționarea angajatorilor, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.), precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare.
 • Sub-activitatea 3.1. - Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor). Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, fiind organizată conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificarile si completările ulterioare. Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale.

Ucenicia are o durată cuprinsă între 1 și 3 ani în funcție de nivelul de calificare solicitat de ocupația pentru care se organizează schema.

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate au obligația să declare la AJOFM/ AMOFM locurile de muncă vacante pentru care organizează aceste activități/scheme.

Pentru formarea profesională a ucenicului, angajatorul are obligația de a respecta prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de formare fiind finalizată cu certificate de calificare cu recunoaştere naţională. Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională.

În situaţia în care, contractul de ucenicie încetează anterior absolvirii stagiului de ucenicie , angajatorul este obligat să restituie integral stimulentul financiar de care a beneficiat pentru derularea contractului de ucenicie.

 • Sub-activitatea 3.2. - Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor).

Organizarea stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior de către angajatori se realizează în baza unui contract de stagiu încheiat între angajator şi stagiar, cu durată de 6 luni, anexă la contractul individual de muncă, conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de stagiu se desfăşoară conform unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

Angajatorul desemnează un mentor – persoana care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare a acestuia.

La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul are obligația să evalueze cunoştinţele stagiarului și să elibereze certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite. Certificatul atestă dobândirea de experienţă şi vechime în muncă sau în specialitate, după caz.

În situaţia în care, contractul de stagiu încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie integral stimulentul financiar de care a beneficiat pentru derularea contractului de stagiu.

 • Sub-activitatea 3.3. - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (ex. măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă -informare și consiliere profesională, plasarea pe piața muncii, formare profesională, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.) Formarea profesională trebuie să fie realizată de către furnizori de formare profesională autorizați în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională.

Formarea profesională se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare. Angajatorii pot organiza ei înșiși programe de formare profesională doar dacă sunt autorizați ca furnizori de formare profesională în condițiile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform anexei 2 a HG 918/2013 privind Cadrul național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care au absolvit învățământul primar (4 clase) pot participa la programe de inițiere, definite în OG nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizate de furnizori de formare profesională autorizați, care se finalizează cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională.

Angajatorii care beneficiază de astfel de subvenții sunt obligați să mențină ocupat locul de muncă nou-creat încă 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care au primit subvenția (conform prevederilor legislative în vigoare).

Activităţile de contractare, pe baze temporare, a personalului, desfășurate de persoanele juridice în baza autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară, nu intră în sfera serviciilor specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu Pentru activitatea 4, în funcție de nevoile de ocupare ale persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte ar putea implica derularea următoarelor sub-activități:

 • Sub-activitatea 4.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, de exemplu. consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea companiei etc.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai:
 • Mediului de afaceri;
 • Patronatelor din aria de implementare a proiectului.

Doar persoanele fizice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială ale căror planuri de afaceri sunt aprobate de către această comisie vor beneficia de sprijin prin subactivitatea 4.2 - Acordarea de micro-granturi (subvenție) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere.

 • Sub-activitatea 4.2 - Acordarea de micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere ex. oferirea de servicii de contabilitate primară, servicii financiare, de marketing, antreprenorii vor fi instruiți în dezvoltarea planului de afaceri, management resurse umane, identificare oportunități de finanțare pentru dezvoltarea activității independente).

Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 4.1.).

Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă. Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni pe perioada implementării proiectului la care se adaugă perioada minimă de sustenablilitate (6 luni).

Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte din firmele înființate prin proiect.

Profilul partenerilor

Având în vedere activităţile pe care urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, partenerii vor putea fi autorităţi publice, ONG-uri, companii private, agenţii, instituţii de învăţământ etc. cu competenţe şi experienţă în următoarele domenii:
 • orientare profesionala, evaluarea aptitudinilor şi aspiraţiilor beneficiarilor, instruire şi formare profesională;
 • formare profesionala;
 • economie sociala/antreprenoriat, întocmirea planului de afaceri, înfiinţarea societăţilor comerciale, asistenţă tehnica si asistenta juridică, monitorizare financiară, contabilitate;
 • implementarea schemelor de ocupare a forţei de muncă: ucenicie, subvenţionarea locurilor de muncă pentru persoanele din comunităţile marginalizate rome;
 • asistenţă socială, medicală şi juridică, în vederea sprijinirii comunităţilor marginalizate rome,
 • combaterea discriminării, facilitare şi mediere la nivelul comunităţilor marginalizate rome.

Condiţii generale de eligibilitate ale partenerilor sunt mentionate in ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital” disponibil pe http://www.fonduri-ue.ro.

Capacitatea operaţională

Aplicantii vor trebui sa demonstreze experienţa în cel puţin 1 proiect cu autoritati publice.

Capacitatea operaţională şi condiţiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

Capacitatea financiară a parteneriatului

ONG cu vechime mai mare de 1 an  

Condiţii specifice
 • Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei, în domeniul activităţilor proiectului;
 • Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului condiţii generale şi Ghidul solicitantului condiţii specifice.

Procedura de evaluare a partenerilor (criterii de selectie)

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos.

Nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim
1. Experienţa aplicantului în domeniul derulării de proiecte cu autoritati publice
 • 1 proiect finalizat sau aflat în implementare – 10 puncte
 • 2 sau mai multe proiecte finalizate sau aflate în implementare – 20 puncte
20
2. Experienţa aplicantului în comunităţile marginalizate/rome
 • Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii – 5p
 • Combaterea discriminării – 5 p
 • Facilitare / mediere pentru comunităţi marginalizate – 5 p
 • Experienţă specifică în lucrul cu comunităţile rome – 5p
20
3. Experienţa aplicantului în domeniul specific al activităţilor proiectului:
 • Orientare/ formare profesională, inclusiv la locul de muncă - 5p
 • experienta in economie sociala/ antreprenoriat - 5p
 • Asistenţă socială/ medicală/ juridică – 5p
 • Campanii de informare şi conştientizare/ în domeniul combaterii discriminării, implicarea activă a comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă -5p
20
4. Aspecte calitative ale activităţilor propuse în cadrul proiectului:
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020 - 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 - 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020 - 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020 - 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020/ Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Copilului și Adolescentului 2015-2020 - 5p
 • Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii - 5p
 • Există corelare între activități, realizările imediate (natură şi ținte) şi grupul țintă (natură şi dimensiune) - 5p
 • Proiectul prezintă valoare adăugată - 5p
40
  TOTAL 100

Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor ce se preconizează a se desfăşura de către parteneri în cadrul proiectului (se va selecta un singur partener pentru fiecare activitate/ grup de activităţi). Aplicantii care nu îndeplinesc condiţiile de elegibilitate vor fi excluşi din procesul de selecţie.

Primaria Comunei Stramtura in calitate de lider de parteneriat isi rezerva dreptul ca pentru aplicantii care participa la prezenta procedura si propun activitati complementare(ex: ONG/SC cu experienta relevanta in domeniul formarii profesionale si ONG/SC cu experienta relevanta in domeniul ocuparii si consilierii) sa ii selecteze in vederea dezvoltarii unui singur proiect comun, in limita bugetului maxim eligibil, respectand principiile cost-eficientei.

Data limita si modalitate de depunere a dosarelor de candidatura:

Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primariei din Comuna Stramtura, judetul Maramures, în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 01.02.2019, ora 16:00 Persoana de contact: ......................................, e-mail .......................................... tel. ..........................

Dosarul de selecţie va cuprinde următoarele documente:
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului şi/sau statut/ orice alt act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi desfăşurate (copie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal);
 • Declaraţie de eligibilitate (original) – Anexa 1;
 • Fişa partenerului (original) – Anexa 2;
 • Declaratie-angajament (original) – Anexa 3;
 • Declaratie privind conflictul de interese – Anexa 4;
 • Scrisoare de intentie

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specfica: “În atenţia Primariei Comunei Moisei pentru selecţia de parteneri POCU OS 5.2”.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în baza evaluării de către comisia de selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul .......................................................după avizarea raportului comisiei de evaluare de către conducătorul instituţiei.

Comisia de evaluare:

Presedinte,

Membri,

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Primaria Comunei Stramtura în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.

PRIMAR

Documente ataşate

Evaluaţi acest material
(0 voturi)
Vezi mai multe informaţii despre Anunțuri / Comunicate de presă RAPORT PRIVIND REZULTATUL procedurii de selectie parteneri ENTITATI DIN SECTORUL PRIVAT »
Copyright © Primaria comunei Strâmtura
valid: xhtml | css